Coaching Myth #1: โค้ชไม่ใช่ครูหรือผู้แนะแนว

โค้ชไม่ใช่ครูหรือผู้แนะแนว
โค้ชไม่ใช่ครูหรือผู้แนะแนว

ถ้าคุณกำลังสอนคนอยู่ คุณกำลังเป็นครู ไม่ใช่โค้ช
เพราะโค้ชไม่ได้มาสอนใคร
แต่โค้ชทำให้ผู้ถูกโค้ชเกิดความตระหนัก เข้าใจ
แล้วออกไปลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อได้ผลลัพธ์

สิ่งที่ได้จากการโค้ชจึงไม่ใช่ความรู้ (Knowledge)
แต่เป็นปัญญาในการหาทางออก (Wisdom)
โค้ชมืออาชีพเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตนเอง
และเป็นหน้าที่ของโค้ชที่จะช่วยดึงมันออกมา

วิธีสังเกตง่าย ๆ
ถ้าคุณกำลังเป็นฝ่ายบอก สอน หรือแนะนำผู้ถูกโค้ชอยู่
คุณกำลังทำหน้าที่ครู ไม่ใช่โค้ช
เพราะโค้ชจะฟังและถามคำถามให้คนถูกโค้ชได้คิดหาทางออกด้วยตนเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s